ساختار پروتز Endo-Exo

amputee-structure

EEP یا پروتز اندو-اکسو از چند قطعه(ماژول) تشکیل شده است. که شامل بخش درونی و بخش بیرونی است. بخش درونی یا Endo
 این بخش درون باقی مانده استخوان فرد کاشته می شود(Stem). و بر اساس ارگونموی بدن بیمار طراحی می شود. بخش بیرونی یا  Exo
این بخش شامل 4 قطعه به شرح زیر خواهد بود …