درباره همیار طب لیان

این نویسنده هنوز هیچ جزئیاتی را پر نکرده است.
تا کنون همیار طب لیان 42 پستهای ورودی 42 ایجاد کرده است.

انواع قطع عضو پا چیست؟

بر اساس بررسی هایی که انجام شده است، بیشتر افراد از قطع عضو پا در بخش های مختلف این اندام رنج می

انواع قطع عضو پا چیست؟ ۱۳۹۷-۱۰-۴ ۱۰:۴۰:۰۹ +۰۰:۰۰