درباره همیار طب لیان

این نویسنده هنوز هیچ جزئیاتی را پر نکرده است.
تا کنون همیار طب لیان 42 پستهای ورودی 42 ایجاد کرده است.

نکاتی مهم در مورد آماده سازی استامپ (عضو باقی مانده) بعد از آمپوتاسیون

زمانی که فرد به دلایل مختلف از قبیل تصادف، عفونت، سرطان ، تومور و...دچار قطع عضو پا می شود، طبیعی است که

نکاتی مهم در مورد آماده سازی استامپ (عضو باقی مانده) بعد از آمپوتاسیون ۱۳۹۸-۱-۳۱ ۱۴:۳۰:۱۶ +۰۰:۰۰